Reisvoorwaarden Expedition For Trucks

REISVOORWAARDEN EXPEDITION FAR EAST

1 OMSCHRIJVING
Expedition For Trucks maakt onderdeel uit van Claudio Ferrici Store Maastricht B.V. Deze voorwaarden en regels zijn van toepassing op Expedition For Trucks groepsreizen ‘Individuele Begeleide Educatieve Avontuurlijke Overland Reizen’ voor deelnemers die reizen met een overland truck of een 4×4 overland truck.

2 ALGEMENE VOORWAARDEN EXPEDITION FOR TRUCKS GROEPSREIZEN
2.1 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op grond van hun lichamelijke en psychische gesteldheid in staat zijn de geplande reis te volbrengen. Bijzondere omstandigheden daargelaten wordt van de deelnemers eveneens verwacht dat zij de gehele groepsreis meemaken; inschrijving voor een deel van de groepsreis is daarom niet mogelijk.
2.2 Deelnemers met een lichamelijke of psychische beperking of chronische aandoening dienen zich ervan te overtuigen dat deelname voor henzelf en voor de groep geen belasting oplevert. Inschrijving gebeurt altijd in overleg met Expedition For Trucks. Aanbevolen wordt om persoonlijke medische informatie mee te nemen, opgesteld in een taal die in de te bezoeken landen bruikbaar is. Vertalingen zijn vaak tijdrovend, houdt daarom rekening met de vertrekdatum. Een internationaal medisch paspoort met de persoonlijke gegevens kan worden aangevraagd bij huisarts of apotheek. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van een besluit om aan de groepsreis deel te nemen.
Er wordt geen restitutie op de reissom verleend voor activiteiten en/of overnachtingen waaraan niet wordt deelgenomen.
Indien deelnemers een speciaal dieet volgen, dienen zij dit aan te geven bij inschrijving. De reisbegeleiding kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor de correcte navolging van de dieetvoorschriften door externe leveranciers (o.a. restaurants).
2.3 Deelnemers dienen zich er van te overtuigen dat inschrijving op een reis ook geschikt is voor hun overland truck of een 4×4 overland truck. Beperkingen voor deelname van bepaalde reisvoertuigen wordt bij iedere reis afzonderlijk vermeld. Dit in verband met soms beperktere mogelijkheden voor bepaalde reisvoertuigen.
2.4 Wie vrijwillig een andere route of overnachtingplaats kiest, dan de door de reisleiding aangegeven, verlaat daardoor de reis. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de reisleiding en organisator van de reis komt gedurende deze tijd te vervallen. Het is de verantwoording van de reiziger zelf om op tijd weer aan te sluiten bij de groep. Mocht de reiziger niet op het vooraf afgesproken tijdstip bij de groep aansluiten, is dit zijn eigen verantwoordelijkheid en kan er geen restitutie van de reissom worden gegeven. Ook kan op dat moment geen aanspraak worden gemaakt op de reisleiding in geval van pech, ongeval of ziekte en is men dus geheel op zichzelf aangewezen. Dit laatste geldt ook indien een deelnemer weigert deel te nemen aan briefings, welke door de reisleiding qua plaats en tijdstip worden benoemd.
2.5 Bij het te laat of niet voldoen van de betaling kan men van de deelnemerslijst worden afgevoerd. In dat geval worden annuleringskosten in rekening gebracht volgens de bepalingen in artikel 10.
2.6 Indien betalingsverplichtingen niet worden nagekomen zal, na een tweetal aanmaningen, door Expedition For Trucks een incassobureau worden ingeschakeld. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de nalatige party.

3 INFORMATIE
3.1 De inschrijver is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien. Alle communicatie en betalingsverkeer tussen de deelnemer(s) enerzijds en Expedition Far East anderzijds verloopt uitsluitend via de inschrijver.
3.2 Tijdens de voorbereidingsperiode wordt de informatie (schriftelijk) verzorgd door Expedition For Trucks. Wanneer dit, gezien de nog resterende tijd voor het vertrek niet meer mogelijk is, wordt dit overgenomen door de reisbegeleider. Hiervoor is het nodig dat het telefoonnummer van de deelnemer aan de reis bij de organisatie bekend is. Expedition For Trucks zal bij de totstandkoming van de overeenkomst er na streven zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tijdens de voorbereiding- en deelnemersdag(en) voor de desbetreffende reis, algemene op de nationaliteit van de deelnemer afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied of met betrekking tot de overland truck of 4×4 overland truck aan de reiziger verstrekken.
3.3 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van derden plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
3.4 De deelnemer(s) verstrekt Expedition For Trucks uiterlijk bij de inschrijving alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het boeken van de verschillende onderdelen en voor de uitvoering van de reis. Onder deze gegevens worden tevens begrepen bijzonderheden omtrent de hoedanigheid van de door hem aangemelde personen. Dit alles conform de vragenlijst op het door de reiziger(s) ondertekende inschrijfformulier. Ten aanzien van minderjarige deelnemers aan een reis van Expedition For Trucks dient de inschrijver aan te tonen dat, in zoverre dat men dit niet zelf is, ouders/voogden/verzorgers van de betreffende minderjarige toestemming hebben gegeven voor deelname aan de groepsreis. Bij het inschrijfformulier dient een kopie van het paspoort van alle deelnemers te worden meegezonden.
3.5 De deelnemer(s) dient/dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten voor de betreffende bestemming, zoals een geldig paspoort, indien nodig een 2e paspoort, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, nationaal- en internationaal rijbewijs , nationaal- en internationaal kentekenbewijs, groene kaart met de vermeldingen van alle te bereizen landen en een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij dat uw reisvoertuig verzekerd is in alle landen die u tijdens deze reis aandoet. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Expedition For Trucks verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
3.6 Indien de deelnemer(s) de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document of uitdrukkelijk door Expedition For Trucks aangegeven benodigde informatie voor de reis zoals bijvoorbeeld noodzakelijke informatie van de voertuigen bij sommige grensovergangen, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen c.q. kosten voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn informatieverplichting.

4 AANTAL DEELNEMERS
Het minimaal en maximale aantal equipes/deelnemers wordt per reis bepaald. Inschrijvingen boven het maximum worden als ‘reserve’ genoteerd. De betrokken inschrijver ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien het minimaal aantal deelnemers 3 maanden voor aanvang is niet is bereikt, behoud Expedition Far East zich het recht voor de reis te annuleren en wordt de aanbetaling geretourneerd.

5 HUISDIEREN
In principe geldt dat huisdieren zijn toegestaan op Expedition For Trucks reizen. Er is echter een aantal reizen waar dit niet mogelijk is vanwege de bestemming, het klimaat en/of de aard van het programma. Alle extra kosten van huisdieren, zijn voor rekening van de deelnemer/eigenaar. Deze zullen voor zover vooraf bekend als een toeslag in rekening worden gebracht. Kosten die tijdens de reis optreden dienen door de deelnemer/eigenaar ter plaatse worden betaald.

Ten allen tijde geldt de beperking dat huisdieren niet mee kunnen tijdens excursies en gezamenlijke maaltijden. Honden dienen aangelijnd te blijven op de overnachtingplaatsen. De zorg voor het huisdier is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Bij overlast, zal de deelnemer door de reisbegeleiding hierop aangesproken worden en ten alle tijden gehoor geven aan het verzoek. Mocht de overlast hiertoe aanleiding geven wordt er volgens de bepalingen in artikel 9.4 gehandeld.

6 REISSOM
6.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon op basis van deelname door 2 personen per overland truck of een 4×4 overland truck tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicaties vermeld.
6.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie.
6.3 Expedition For Trucks is bevoegd, na het tot stand komen van de overeenkomst, tot uiterlijk 14 dagen voor vertrek van de reis, prijsverhogingen door te voeren indien er omstandigheden zijn die de kostprijs van de reis verhogen. Als Expedition For Trucks zich genoodzaakt ziet de kosten van een reis te verhogen heeft de deelnemer het recht de reis te annuleren indien deze verhoging meer bedraagt dan 5% van de reissom. In dat geval heeft de deelnemer het recht de reis kosteloos te annuleren. Annulering dient in dat geval binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging te geschieden, waarna restitutie van de betaalde reissom zal plaatsvinden. Echter, als het gaat om vliegtickets, boottochtkosten, brandstoftoeslagen en (lucht-) haven- belastingen, is deze regel niet van toepassing. Prijzen hiervan, zoals in publicatie genoemd, zijn een indicatie. Annulering naar aanleiding van de bekendmaking van de definitieve kosten hiervan zullen daarom behandeld worden volgens artikel 10 van deze voorwaarden.
6.4 Indien een deelnemer tijdens een reis, vrijwillig afziet van verdere deelname en/of niet wil meereizen naar het eindpunt van een reis, of  bijvoorbeeld vrijwillig afziet van een de op voorhand geboekte ferry overtocht, volgt er nimmer restitutie of een vergoeding van de niet deelgenomen dagen of ferrykosten. Mochten er onverhoopt meerkosten zijn voor Expedition Far East door het hierboven genoemde, dan komen deze meerkosten voor rekening van deze deelnemer.

7 BETALING
7.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Na ontvangst van de aanbetaling is de boeking definitief. Het restant van de reissom, 85% plus (eventuele) niet in de reissom inbegrepen toeslagen en kosten, dient uiterlijk 3 maanden voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim.
7.2 Bij inschrijving binnen 3 maanden voor de dag van vertrek moet direct de gehele reissom worden voldaan.

8 TECHNISCHE STAAT REISVOERTUIG PERSOONLIJKE VOORZIENINGEN
8.1 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zorg dragen voor een in een perfecte (technische) staat verkeren van hun reisvoertuig en dat dit voldoet aan de wettelijke eisen van de landen waardoor men reist.
8.2 Expedition For Trucks zal tijdens de voorbereiding- en deelnemersdag(en) het reisvoertuig van ieder equipe, door een deskundig persoon laten keuren. De eigenaar van het reisvoertuig zal conform advies van Expedition For Trucks of van de deskundige keurmeester, het reisvoertuig aanpassen voor deelname aan de reis.
8.3 De reisvoertuigen moeten dusdanig zijn uitgerust dat men enkele dagen zonder landstroom aansluiting kan reizen en verblijven. Een koelkast, douche en basis sanitairvoorzieningen dienen aanwezig te zijn.
8.4 Het is ten zeerste aan te raden het reisvoertuig kort voor vertrek een grote service beurt te geven bij de dealer of garage.

9 VERHOUDING TOT DE REISBEGELEIDER(S) EN DE ANDERE DEELNEMERS
9.1 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij onderling respect voor elkaar hebben, eenieder in zijn waarden laat, een goed aanpassingsvermogen bezitten en een flexibele instelling om de avontuurlijke reis te laten slagen.
9.2 De reisbegeleiding op Expedition For Trucks reizen wordt meestal gevormd door 1 of 2 reisbegeleiders. De reisbegeleider is een door Expedition For Trucks benoemd persoon en zijn/haar partner die op zich heeft/hebben genomen een reis te organiseren en/of te leiden. Hierbij is de medewerking van alle deelnemers een vereiste. De reisbegeleider is bevoegd, indien nodig in overleg met het management van Expedition For Trucks, in geval van problemen, ter plaatse die maatregelen te nemen die hij/zij voor het verloop van de reis en het belang van de deelnemers noodzakelijk acht.
9.3 Indien de uitvoering van een reis aanleiding geeft tot een klacht, dient de deelnemende reiziger deze zo spoedig mogelijk -ter plaatse- te melden bij de reisbegeleiding, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient -ter plaatse- een klachtenrapport te worden opgemaakt, dat getekend dient te worden door deelnemer en reisbegeleider. Dit klachtenrapport moet uiterlijk één maand na afloop van de reis of de genoten dienst worden ingediend bij Expedition For Trucks, Steenstraat 122a 5831 JJ Boxmeer, Netherlands. Indien er -ter plaatse- geen klachtenrapport is opgemaakt, wordt de klacht geacht op bevredigende wijze te zijn opgelost. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van Expedition For Trucks uitgesloten.
9.4 Indien het gedrag van een deelnemer aanleiding geeft tot een of meerdere klacht(en), zal de reisbegeleider deze klacht bespreken met de betreffende deelnemer. Indien een klacht niet bevredigend wordt opgelost dient een klachtenrapport te worden opgemaakt, dat getekend dient te worden door de klagende deelnemer(s) en de reisbegeleider. Indien de misdraging(en) van het betreffende lid zo ernstig zijn dat de overige deelnemers aan de reis dan wel de reisbegeleider van mening zijn dat verdere deelname aan de reis van het betreffende lid onwenselijk is of dat deze deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar worden gebracht, kan hij/zij door de reisbegeleider uitgesloten worden van verdere deelname aan de reis. In een dergelijk geval kan het uit de reis verwijderde lid geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding dan wel gedeeltelijke teruggave van de reissom. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan deze reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen. Het opgemaakte klachtenrapport moet uiterlijk één maand na afloop van de reis worden ingediend bij Expedition For Trucks, Steenstraat 122a 5831 JJ Boxmeer, Netherlands.
9.5 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van Expedition For Trucks c.q. de reisbegeleiders op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

10 ANNULERING VAN DE REIS DOOR INSCHRIJVER
Annulering van de reisovereenkomst door de inschrijver dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief of email. Indien de inschrijver de reis annuleert zullen de volgende bedragen in rekening worden gebracht:
10.1a Tot 270 dagen voor vertrek 15% van de reissom plus niet meer ongedaan te maken kosten van derden, bijvoorbeeld de kosten van visum, tickets, verzekering etc.
10.1b Van 269 tot 180 dagen voor vertrek 40% van de reissom plus niet meer ongedaan te maken kosten van derden, bijvoorbeeld de kosten van visum, tickets, verzekering etc
10.1c Van 179 tot 120 dagen voor vertrek 70% van de reissom plus niet meer ongedaan te maken kosten van derden, bijvoorbeeld de kosten van visum, tickets, verzekering etc
10.1d Van 119 tot 15 dagen voor vertrek 90% van de reissom plus niet meer ongedaan te maken kosten van derden, bijvoorbeeld de kosten van visum, tickets, verzekering etc
10.1e Vanaf de 14e dag voor vertrek 100% van de reissom plus niet meer ongedaan te maken kosten van derden, bijvoorbeeld de kosten van visum, tickets, verzekering etc

11 PROGRAMMA WIJZIGINGEN OF OPZEGGING VAN DE REIS DOOR EXPEDITION FOR TRUCKS
11.1 Expedition For Truckst heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
11.2 Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen die Expedition For Trucks aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden maar waartoe in ieder geval behoren een negatief reisadvies door het ministerie van buitenlandse zaken, oorlog, politieke onrust, schaarste, ziekte, natuurrampen, weersomstandigheden, wegomleidingen, wegversperringen, stakingen etc. De reisbegeleiders zullen ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven.
11.3 Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging door de reisbegeleiding aan de deelnemers worden bekend gemaakt.
11.4 Indien door gewichtige omstandigheden of onvoorziene lokale omstandigheden zoals voornoemd beschreven, voor ((een (onvervangbaar) deel van)) de bestemming van de reis; het uitvallen van de reisbegeleider(s); of een gebrek aan deelnemers zoals benoemd in lid 4 van dit artikel, een reis niet kan doorgaan, zal aan de inschrijver het al door hem betaalde bedrag voor de reis worden terugbetaald.

12 VACCINATIES
Informatie omtrent vaccinaties wordt door Expedition For trucks verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door Expedition For Trucks wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Er van uit gaande dat geen enkele reiziger die deelneemt aan een groepsreis van Expedition For Trucks onnodig risico wil lopen, vertrouwt Expedition For Trucks erop, dat eenieder die deelneemt aan een groepsreis van Expedition For trucks de adviezen van de betreffende instanties en instellingen, die deskundig zijn met deze materie, zonder twijfel zal opvolgen en de geadviseerde vaccinaties en inentingen zal laten toedienen.

13 VERZEKERINGEN
De reiziger is verplicht zich te verzekeren. Dit is om Expedition For Truckst in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.
Minimaal zijn nodig een:
● W.A. autoverzekering met verklaring van verzekeraar voor de landen buiten de groenkaart
● Reisverzekering met werelddekking en inbegrip van een S.O.S. alarmcentrale
● Ziektekostenverzekering
● Dekking in uw verzekering voor pech hulp, vervangend vervoer indien mogelijk en repatriëring in het buitenland
Het afsluiten van een annuleringsverzekering is ten zeerste aan te raden. Deze dient binnen 7 dagen na de definitieve boeking te worden afgesloten.
Indien tijdens de reis of achteraf blijkt dat de deelnemer niet aan zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan, dan is Expedition For Trucks op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer als gevolg van het feit dat hij zich onvoldoende heeft verzekerd, mocht hebben geleden.

14 AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Expedition For Trucks is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
14.2 Expedition For trucks is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
14.2a Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger en of de conditie van het reisvoertuig.
14.2b Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
14.2c Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Expedition For Trucks en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Expedition For Trucks kunnen worden toegerekend.
14.2d De tekortkoming in de uitvoering te wijten is aan een gebeurtenis die Expedition For Trucks, de reisbegeleider of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reis, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
14.2e De tekortkoming in de uitvoering te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 14.3 van dit artikel.
14.2f Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema’s.
14.2g Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
14.2h Ziekte van de reiziger.
14.2i Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.
14.3 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
14.4 Expedition For Trucks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annulerings-verzekeringen dekking geven.
14.5 In geval Expedition For Trucks aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten. Uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade geleden in overmachtsituaties (zie ook artikel 14.3) en andere niet aan Expedition Far East toe te rekenen oorzaken, zoals schade wegens slechte of teleurstellende conditie van wegen, een ander verwachtingspatroon dan het gebodene, het niet kunnen vinden van bezienswaardigheden, wel of niet opgenomen in het routeboek, dan wel het niet meenemen van eigen reisgidsen, het niet kunnen vinden van de benoemde waypoints conform het routeboek, met behulp van navigatiesystemen of door niet voldoende kennis van de bediening ervan en bewegwijzering, van camping, camper- en/of overnachtingsplaatsen, de daaraan verbonden faciliteiten, dan wel het gebrek daaraan, daaronder begrepen.
14.6 De aansprakelijkheid van Expedition For trucks voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.

15 EIGEN RISICO VAN DE DEELNEMER
15.1 De deelnemer aan onze reizen neemt deel aan het verkeer, rijdt en handelt volledig op eigen risico! De deelnemer zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer tijdens onze reis eventueel betrokken raakt.
15.2 De deelnemer aan onze reizen verkeert in voldoende fysieke en mentale conditie om de reis te maken en zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid.
15.3 Door deel te nemen aan een reis van Expedition For Trucks gaat iedere deelnemer, zonder schriftelijk verzoek voorafgaande aan de start van een reis, automatisch akkoord dat Expedtion For Trucks en/of zijn directe opdrachtgever, alle foto- en filmmateriaal die Expedtion For Trucks en/of zijn directe opdrachtgever tijdens een reis maken, vrij zijn van alle rechten van de deelnemer(s) en onverhinderd gebruikt mogen worden voor publicatie in welke vorm dat ook. Indien er jounalisten, reporters en/of filmploegen van derden een aantal dagen aansluiten, zullen deze voorafgaande aan het journalistiek werk of filmopnames, vragen of er deelnemers zijn die niet gefilmd of geinterviewd willen worden.

16 SLOTBEPALING
16.1 Elke inschrijver verklaart zich, bij inschrijving van de reis, akkoord met dit reglement. Indien een inschrijver niet met dit reglement instemt, dient hij dit binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier schriftelijk aan Expedition For Trucks mede te delen. De aanmelding is dan vervallen. Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
16.2 Kennelijke fouten en vergissingen in de publicaties binden Expedition For Trucks niet.

17. REISORGANISATIE
Expedition For Trucks
Steenstraat 122a
NL – 5831 JJ Bxomeer
Netherlands
NL +31 651 097 032
Skype: hansschrijen
Email: info@expeditionfortrucks.com
www.expeditionfortrucks.com
Mei 2013

PDF REISVOORWAARDEN EXPEDITION FOR TRUCKS DOWNLOADEN